Zásady ochrany a spracovania osobných údajov

Cieľom týchto zásad je poskytnúť informácie o tom:

 • aké osobné údaje sú o fyzických alebo právnických osobách spracovávané pri poskytovaní služieb,

 • k akým účelom a ako dlho naše združenie tieto osobné údaje v súlade s platnými právnymi predpismi spracováva,

 • komu a z akého dôvodu ich môže poskytnúť,

 • aké práva majú osoby v súvislosti so spracovaním ich osobných údajov

Všetky procesy spracúvania osobných údajov priebežne analyzujeme a zabezpečujeme ich súlad s nariadením GDPR – nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenia o ochrane osobných údajov) (ďalej len „GDPR“), ktoré je záväzné pre všetky členské štáty Európskej únie, ako aj zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“).

Poskytnutie osobných údajov je v zásade dobrovoľné, avšak niektoré osobné údaje sa vyžadujú pre riadne plnenie zmluvy, a preto ak k ich poskytnutiu nedôjde, nebude možné zo strany prevádzkovateľa riadne plniť povinnosti súvisiace s poskytnutím služby.

1. Základné informácie

Prevádzkovateľom údajov je FBC Paradise Nitra, o. z., IČO 51912678, so sídlom Čajkovského 428/14, 949 11 Nitra, zapísané v Registri občianskych združení pod číslom VVS/1-900/90-54344 (ďalej len „Klub).

Akékoľvek otázky týkajúce sa spracovania osobných údajov môžete posielať na:

 • adresu sídla Klubu

 • emailovú adresu: klub@floorballparadise.eu

2. Zodpovedná osoba

Vzhľadom na skutočnosť, že nám predmetná povinnosť nevyplýva z právnej úpravy, nemáme určenú žiadnu zodpovednú osobu v oblasti ochrany osobných údajov, pričom všetky a akékoľvek povinnosti a záväzky si v tejto sfére plníme sami s najvyššou odbornou starostlivosťou.

3. Rozsah, účel a právny základ spracovania osobných údajov

Registrácia

Rozsah:

 • identifikačné a kontaktné údaje členov (meno a priezvisko, dátum narodenia, e-mail, telefónne číslo)

Osobitné kategórie osobných údajov (tzv. citlivé osobné údaje) nespracúvame.

 Účel:

 • vytvorenie užívateľského konta na internetovej stránke www.floorballparadise.eu

Právny základ:

 • dotknutá osoba podľa  článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR, vyjadrila svoj súhlas so spracovaním osobných údajov na jeden alebo viaceré konkrétne účely

Uzatváranie a plnenie zmlúv

Rozsah:

 • osobné údaje fyzickej osoby: meno a priezvisko, adrea trvalého byddliska, e-mailová adresa,

 • osobné údaje právnickej osoby: názov právnickej osoby, adrersa sídla alebo miesto podnikania, IČO, DIČ, IČ DPH, e-mailová adresa.

 Účel:

 • uzavretie zmluvy

Právny základ:

 • v prípade, že dotknutá osoba je zmluvnou stranou, jedná sa o článok 6 ods. 1 písm. b) GDPR: spracovanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy,

 • v prípade, že dotknutá osoba nie je zmluvnou stranou, jedná sa o článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR: dotknutá osoba vyjadrila svoj súhlas so spracovaním osobných údajov na jeden alebo viaceré konkrétne účely.

Cookies

Rozsah:

 • textový súbor (webové stránky ho ukladajú v zariadení, na ktorom dotknutá osoba navštevuje webovú lokalitu), ktorý obsahuje údaje o aktivite používateľa

Účel:

 • zapamätanie si používateľských nastavení,

 • integrita zabezpečenia webovej lokality

Právny základ:

 • Článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR:

 • spracovanie osobných údajov je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobou dieťa

 • oprávneným záujmom prevádzkovateľa je zachovanie plnej funkcionality a ochrany webovej lokality

Účel:

 • vytváranie štatistík

Právny základ:

 • Článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR:

 • dotknutá osoba vyjadrila svoj súhlas so spracovaním osobných údajov na jeden alebo viaceré konkrétne účely

4. Poskytnutie údajov tretím stranám

Osobné údaje dotknutých osôb neposkytujeme tretím stranám, s výnimkou osôb, ktoré zabezpečujú poskytnutie služby na správny a zákonný spôsob fungovania spoločnosti. Klub využíva externých poskytovateľov služieb, ktorí poskytujú administratívnu, odbornú a technickú podporu. Pre účely plnenia ich povinností im musí Klub odovzdať určité osobné údaje dotknutých osôb. Ide predovšetkým o poskytovateľov platobných brán, znalcov, advokátov, audítorov, účtovníkov, správcov IT systémov, obchodných zástupcov. Uvedené tretie strany sú Klubom preverené a poskytujú dostatočné záruky.

Osobné údaje môžu byť zdieľané so štátnymi orgánmi alebo orgánmi činnými v trestnom konaní, ak to vyžadujú príslušné právne predpisy alebo ak to vyžaduje ochrana našich oprávnených záujmov (vrátane oprávnených záujmov tretích strán) v súlade s platnými právnymi predpismi.

5. Dĺžka uchovávania osobných údajov dotknutej osoby

Osobné údaje dotknutej osoby Klub uchováva iba po dobu, po ktorú je to nevyhnuté.

10 rokov – osobné údaje pre účely na právnom základe plnenia zmluvy

5 rokov – osobné údaje pre iné účely a osobné údaje spracúvané na právnom základe súhlasu dotknutej osoby

Po uplynutí uvedených dôb na uchovávanie osobných údajov Klub realizuje ich výmaz v súlade s GDPR.

6. Prenos osobných údajov

Pri spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb nevykonávame cezhraničné prenosy osobných údajov do tretích krajín mimo Európskeho hospodárskeho priestoru. Avšak, niektorí naši príjemcovia osobných údajov môžu byť usadení alebo ich serverové riešenia sa môžu nachádzať v tretích krajinách.

7. Zverejňovanie

Počas organizovania podujatí môžeme vyhotovovať obrazové a/alebo zvukové záznamy, na ktorých môžete byť zachytený. Tieto súbory môžeme použiť na propagáciu Klubu prostredníctvom interných a/alebo externých médií. Ak si neželáte byť súčasťou takýchto záznamov, nezúčastňujte sa fotografovania, rozhovorov a podobne.

8. Práva dotknutej osoby

Dotknutá osoba má právo, na základe písomnej žiadosti, požiadať Klub o:

 • prístup k osobným údajom – účele spracúvania, kategóriách osobných údajov, príjemcoch, ktorým boli osobné údaje sprístupnené, dobe spracovania osobných údajov, zdroji, odkiaľ Klub získal osobné údaje. Na základe žiadosti od dotknutej osoby jej Klub poskytne kópiu osobných údajov, ktoré o nej spracúva. V prípade, ak dotknutá osoba bude opakovane žiadať o poskytnutie svojich osobných údajov, Klub môže od dotknutej osoby žiadať poplatok, ktorý pokryje jeho náklady vynaložené na realizáciu tohto práva.

 • opravu nesprávnych a neúplných osobných údajov – ak dotknutá osoba zistí, že spracúvame o nej nesprávne alebo neúplné údaje, má právo požiadať Klub, aby opravil takéto údaje.

 • likvidáciu osobných údajov – ak nebude mať Klub zákonné oprávnenie prípadne už nebude Klub potrebovať osobné údaje dotknutej osoby na účely, pre ktoré ich spracoval, bude vykonaná ich likvidácia.

 • obmedzenie spracovania osobných údajov – dotknutá osoba má právo na dočasné prerušenie spracovania osobných údajov, prípadne môže požiadať o zachovanie osobných údajov po dlhšiu dobu, ako je potrebné.

 • prenos osobných údajov – ak sa spracúvanie osobných údajov dotknutej osoby vykonáva automatizovanými prostriedkami, a to na základe súhlasu dotknutej osoby alebo pre účely plnenia zmluvy, má dotknutá osoba právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla Klubu, a to v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto údaje ďalšej osobe/inému subjektu.

 • odvolanie svojho súhlasu so spracovaním osobných údajov – pokiaľ Klub spracúva osobné údaje dotknutej osoby na právnom základe vyžadujúci súhlas dotknutej osoby, má právo dotknutá osoba kedykoľvek odvolať tento súhlas.

 • neúčinnosť automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania – dotknutá osoba má právo požadovať, aby bolo voči nej automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania neúčinné. Klub však nevykonáva tieto operácie.

Ďalej má dotknutá osoba právo na:

 • podanie sťažnosti alebo návrhu na začatie konania dozorného orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27

 • namietanie voči spracúvaniu osobných údajov – dotknutá osoba má právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ak je právnym základom spracúvania osobných údajov nevyhnutné splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci alebo spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmom, ktoré sleduje Klub alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobou dieťa. Ak sa osobné údaje dotknutej osoby spracúvajú alebo budú spracúvať na účely priameho marketingu, má dotknutá osoba právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom. Osobné údaje dotknutej osoby môže Klub spracúvať iba, ak by preukázal nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré by prevažovali nad záujmami, právami a slobodami alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

9. Vykonávanie automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

Osobné údaje dotknutej osoby nie sú predmetom automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania.

10. Zdroje osobných údajov

Všetky osobné údaje dotknutej osoby, ktoré spracúvame, pochádzajú od nej, získané v priebehu registrácie na webovej stránke, prípadne ďalšie údaje, ktoré uvedie v rámci e-mailovej komunikácie s Klubom.
Osobné údaje dotknutej osoby získavame od jej zákonných zástupcov, ktoré poskytli tieto údaje počas registrácie. V prípade ak uvedené formuláre vypĺňa zákonný zástupca, je povinný uviesť e-mailovú adresu zákonného zástupcu účastníka, aby Klub mohol získať súhlas zákonného zástupcu so spracovaním osobných údajov.
V prípade osôb mladších ako 16 rokov je súhlas so spracúvaním osobných údajov oprávnený udeliť iba zákonný zástupca osoby, ktorá je registrovaná. Klub je povinný o takýto súhlas požiadať zákonného zástupcu prostredníctvom e-mailovej adresy uvedenej v registračnom formulári. V prípade, že zákonný zástupca neudelí takýto súhlas, Klub si vyhradzuje právo danú osobu vylúčiť a zaväzuje sa jej osobné údaje bezodkladne zlikvidovať.

11. Technické a organizačné opatrenia na ochranu osobných údajov

Všetky osoby, ktoré majú na základe poverenia Klubu prístup k osobným údajom, boli poučené a tieto osoby spracúvajú osobné údaje na základe pokynov Klubu, ktoré sú v súlade s GDPR. Jedným z kritérií pre výber partnerov, s ktorými Klub spolupracuje, je záruka ich spoľahlivosti a odbornej starostlivosti pri spracúvaní osobných údajov účastníkov, pričom tieto subjekty sú zaviazané mlčanlivosťou a povinnosťou prijať primerané technické a organizačné opatrenia, aby spracúvanie osobných údajov spĺňalo požiadavky GDPR. Všetky osobné údaje sa spracúvajú v osobných počítačoch a notebookoch, ktoré sa nachádzajú v uzamykateľných priestoroch, pričom prístup tretích osôb je do týchto priestorov obmedzený. Vstup do operačného systému jednotlivých osobných počítačov a notebookov je obmedzený a podmienený zadaním osobitného jedinečného hesla. Pri odchode z pracoviska každá osoba zabezpečí odhlásenie z operačného systému príslušného osobného počítača a notebooku. Osobné počítače a notebooky, v ktorých sa nachádzajú elektronické dáta informačného systému sú vybavené výlučne legálnymi a schválenými softvérmi. Likvidáciu dokumentov v tlačenej forme Klub zabezpečuje pomocou zariadenia na skartovanie listín. Likvidáciu elektronických dokumentov a dát Klub zabezpečuje trvalým a nenávratným odstránením z pevného disku serverového počítača.

12. Kontaktné údaje

V prípade akýchkoľvek otázok je Spoločnosť dostupná na e-mailovej adrese: klub@floorballparadise.eu alebo prostredníctvom pošty na adrese: FBC Paradise Nitra, o. z., Čajkovského 428/14, 949 11 Nitra.

Informácie o dozornom orgáne Slovenskej republiky a postupe podávania sťažností nájdete na jeho oficiálnej webovej stránke: www.dataprotection.gov.sk

13. Zmeny zásad

Tieto zásady môže Klub zmeniť alebo aktualizovať, a pokiaľ v nich uskutoční podstatné zmeny, oznámi zmeny subjektom, aby mali príležitosť skontrolovať zmeny predtým ako vstúpia do platnosti. Pokiaľ nebude subjekt s niektorými zmenami súhlasiť, môže zrušiť svoj účet alebo vymazať údaje zo svojho konta. Ak bude subjekt naďalej používať službu poskytovanú Klubom potom, čo zverejní zmeny zásad, znamená to, že subjekt so zmenami súhlasí.

Tieto podmienky sú platné od 10.05.2020.

Návrat hore